POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCA OD 25 MAJA 2018 ROKU

Bhakti Marga szanuje Twoją prywatność. Zależy nam, abyś dokładnie wiedział/a, jakie Twoje dane pozyskujemy i jak możesz chronić swoją prywatność. Aby zapewnić należytą ochronę Twoich danych i spełnić obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przyjęliśmy i stosujemy niniejszą politykę prywatności („Polityka Prywatności”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który zbiera, przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe, jest Fundacja Bhakti Marga z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dworkowej nr 2, lok. 102, 00-784 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314400 („Bhakti Marga”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o Twojej osobie, w oparciu o które można ustalić Twoją tożsamość lub można zidentyfikować, że dotyczą one konkretnie Ciebie.
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Bhakti Marga obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów oraz inne dane kontaktowe, a także informację, jakimi rodzajami wiadomości od Bhakti Margi jesteś zainteresowany/a. Jeżeli brałeś/aś udział w kursach, zajęciach lub innych wydarzeniach organizowanych przez Bhakti Marga, przetwarzamy również Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym na kurs, w szczególności datę urodzenia, a także informację, w jakich kursach, zajęciach lub wydarzeniach brałeś/aś udział. Jeżeli dokonałeś/aś płatności przelewem lub kartą na naszą rzecz przetwarzamy informacje o nazwie banku, numerze konta bankowego lub karty oraz jej dacie ważności.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który zbiera, przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe, jest Fundacja Bhakti Marga z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dworkowej nr 2, lok. 102, 00-784 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314400 („Bhakti Marga”).

W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie bezpośrednio, telefonicznie lub na piśmie, w tym pocztą elektroniczną i poprzez formularze na stronie internetowej oraz formularze wypełniane w związku z Twoim uczestnictwem lub zgłoszeniem do udziału w kursach, zajęciach i innych wydarzeniach organizowanych przez nas lub złożonym zamówieniem na książki, płyty lub inne towary.

Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest niezbędne, jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje dotyczące naszej działalności, o organizowanych przez nas kursach, zajęciach i innych wydarzeniach oraz jeżeli chcesz uczestniczyć w takich kursach, zajęciach lub wydarzeniach lub nabywać od nas książki, płyty lub inne towary.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, w celu przesyłania Ci informacji dotyczących działalności Bhakti Marga oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy, w tym newsletterów, informacji o organizowanych przez nas lub takie podmioty kursach, zajęciach i innych wydarzeniach i kontaktowania się z Tobą w powyższych sprawach oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Bhakti Marga związanych z naszą działalnością statutową.

W przypadku, gdy zawarłeś z Bhakti Marga umowę o udział w kursie, innych zajęciach lub wydarzeniu organizowanym przez Bhakti Marga lub nabyłeś od Bhakti Marga książki, płyty lub inne towary, podane przy tej okazji Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu zawarcia i wykonywania takiej umowy lub transakcji sprzedaży, dochodzenia roszczeń z takiej umowy lub transakcji lub obrony przed takimi roszczeniami, oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bhakti Marga w związku z jej zawarciem i wykonaniem, w szczególności podatkowych, rachunkowości, statystycznych i archiwizacyjnych.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail poland@bhaktimarga.org lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bhaktimarga.pl

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, na przykład podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych umożliwiających nam komunikowanie się z Tobą, w zakresie, jaki jest niezbędny do należytego wykonywania takich usług. Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w szczególności na tzw. profilowaniu, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie istotne skutki.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania Twojej zgody (rezygnacji z otrzymywania informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku Twoich danych osobowych potrzebnych do wykonania zawartej z Tobą umowy lub transakcji oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z jej zawarciem i wykonaniem, takie dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania takiej umowy lub realizacji transakcji, a następnie tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celów wskazanych wyżej, co do zasady do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy lub transakcji, ale nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

W dowolnym momencie możesz wycofać swą zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i zrezygnować z otrzymywania informacji od Bhakti Marga poprzez kliknięcie w link o rezygnacji, który znajduje się w stopce przesyłanych przez nas wiadomości.

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz prawo w każdym czasie: (1) żądania dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, (2) żądania usunięcia Twoich danych, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, jednak za wyjątkiem tych danych, które są nam potrzebne do wykonywania zawartej z Tobą umowy lub transakcji, dochodzenia roszczeń z takiej umowy lub transakcji lub obrony przed takimi roszczeniami, lub też dla wypełniania naszych obowiązków prawnych; (3) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE DANYCH SERWEROWYCH I Z CIASTECZEK

Dane Serwerowe
To informacje o niektórych zachowaniach użytkownika Strony zapisywane na serwerze w postaci tzw. logów systemowych („Dane Serwerowe”). Obejmują one informacje o Twoim komputerze oraz sposobie korzystania ze Strony. Te informacje mogą obejmować m.in. Twój adres IP, lokalizację geograficzną, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (gdy wejście na Stronę nastąpiło przez link z innej strony), czas i częstotliwość wizyt na Stronie, przeglądane zasoby Strony, sposób nawigacji na Stronie, błędy powstałe w trakcie korzystania ze Strony. Dane Serwerowe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę, więc nie mają charakteru danych osobowych

Dane z Formularzy
To informacje, które dobrowolnie przekazujesz nam w danym formularzu zamieszczonym na Stronie w celu zapisania się (subskrypcji) na listę wysyłkową zawiadomień przesyłanych przez nas pocztą elektroniczną oraz newsletterów, obejmujące twoje imię/nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) i ewentualnie inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu („Dane z Formularzy”). Pamiętaj, że aby udostępnić nam w formularzu dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać jej zgodę na ich udostępnienie oraz na przetwarzanie tych danych przez nas zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Dane z Ciasteczek
To informacje otrzymywane z zapisywanych i przechowywanych w Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie itd.) plików cookies (tzw. „ciasteczka”) („Dane z Ciasteczek”). Strona korzysta z cookies, które zamieszcza i ma do nich dostęp Bhakti Marga. Pliki cookies mogą być jednak zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane również przez współpracujących z nami operatorów innych serwisów, do których linki zamieszczone są na Stronie (np. Google, Facebook, Twitter), których nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za stosowane przez ich operatorów polityki prywatności i ich praktykę w tym zakresie.
Pliki cookies zawierają informacje, w szczególności w postaci tekstu, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (identyfikator literowo-cyfrowy) urządzenia, który jest przesyłany do serwera Strony, za każdym razem, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do Strony. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji tj. opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez ustalony czas określony w parametrach tych plików, chyba że użytkownik wcześniej je usunie. Dane z Ciasteczek co do zasady nie zawierają żadnych informacji, które pozwalają zidentyfikować tożsamość użytkownika, więc nie mają charakteru danych osobowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są m.in. na stronie ciasteczka.org.pl

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik, który nie chce otrzymywać i przechowywać cookies, może dokonać zmiany ustawień przeglądarki wyłączając całkowicie obsługę plików cookies lub uzależniając ją od swej każdorazowej zgody, a także usunąć pliki cookies już przechowywane na urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać odpowiednie informacje w urządzeniu końcowym użytkownika w postaci cookies i uzyskiwać do nich dostęp. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może mieć niekorzystny wpływ na możliwość używania niektórych funkcji Strony.

W jaki sposób są używane Dane Serwerowe i Dane z Ciasteczek?

Dane przekazane nam przez tę Stronę będą używane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności lub na odpowiednich podstronach tej Strony. Możemy używać Twoich danych do prowadzenia naszej działalności statutowej, w tym należytego prowadzenia Strony i umożliwiania Ci korzystania z usług na niej dostępnych. W szczególności:
Dane Serwerowe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach statystycznych.

Dane z Ciasteczek wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zasobów. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony. Dane te używane są również do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dostosowanych do jego indywidualnych preferencji materiałów. Analizujemy gromadzone dane korzystając z narzędzia zewnętrznego dostawcy – Google Analytics, które nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Dane z Ciasteczek mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów, w tym Google, Facebook i innych, do których linki zamieszczono na Stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania przez nie z cookies, w szczególności politykę ochrony prywatności Google Analytics.

Komu i kiedy możemy udostępniać używane Dane Serwerowe i Dane z Ciasteczek?

Udostępniamy zebrane dane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W szczególności nie będziemy w żadnym czasie bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody przekazywać, sprzedawać czy w inny sposób udostępniać Twoich danych żadnej osobie trzeciej dla celów reklamy lub marketingu o charakterze komercyjnym prowadzonych przez taką osobę trzecią lub inną osobę, której mogłaby ona przekazać te dane. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, dotycząc głównie oglądalności Strony, które nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Zabezpieczenie i przetwarzanie Danych Serwerowych i Danych z Ciasteczek

Podmiotem przetwarzającym (administratorem danych) jest Bhakti Marga. Otrzymane przez nas dane przetwarzamy wyłącznie w sposób prawnie dozwolony, w szczególności w celu prowadzenia naszej działalności statutowej. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zapobieżenia utracie, niezgodnemu z prawem wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych. Będziemy przechowywać Twoje dane na naszym serwerze zabezpieczonym przez firewall i oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak mieć świadomość, że wszelki transfer danych przez Internet ze swej natury nie ma w pełni bezpiecznego charakteru i dlatego nie możemy gwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy dokonywać zmian i uzupełnień tej Polityki Prywatności w razie takiej potrzeby poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Dlatego powinieneś sprawdzać od czasu do czasu tę podstronę w celu upewnienia się, czy zostały wprowadzone zmiany i czy są one dla Ciebie akceptowalne. W przypadku posiadania Twoich danych kontaktowych i zgody na przesyłanie informacji, możemy również zawiadomić Cię o zmianach tej Polityki Prywatności pocztą elektroniczną.

TWOJE UPRAWNIENIA

Jeżeli udostępniłeś nam swoje dane osobowe, zapewniamy Ci możliwość ich weryfikacji, zmiany lub usunięcia. Możesz też w każdym czasie zawiadomić nas, że nie życzysz sobie dalszego przetwarzania swych danych osobowych, a także cofnąć swą zgodę na otrzymywanie od nas danych informacji lub newsletterów.

W przypadku pytań co do Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres poland@bhaktimarga.org. Prosimy również o informację, gdy Twoje dane osobowe wymagają poprawienia lub aktualizacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając z serwisu www.bhaktimarga.pl, akceptujesz ten fakt i zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Jeśli nie chcesz zapisywać plików cookie na tym urządzeniu, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), dokonując rejestracji na Darszan z Paramahamsą Vishwanandą („Wydarzenie”) przyjmuję do wiadomości następujące informacje. 

Administratorem moich danych osobowych są (każdy z poniższych podmiotów samodzielnie): (1) Fundacja Bhakti Marga z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 2/102, 00-784 Warszawa („Bhakti Marga”); (2) Spółka Bhakti Event GmbH z siedzibą przy Am Geisberg 2, 65321 Heidenrod-Springen, Niemcy; (3) Spółka Bhakti Marga Yoga gGmbH, z siedzibą przy Am Geisberg 2, 65321 Heidenrod-Springen, Niemcy; każda z nich zwana dalej „Administratorem“. Zostałam/łem poinformowany przez Administratora, że: 

  1. Moje dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują: (1) imię/imiona i nazwisko; (2) adres zamieszkania; (3) adres/y e-mail; (4) numer/y telefonu; (5) inne dane kontaktowe (jeżeli zostały podane); (6) dane osobowe podane przez mnie w formularzu zgłoszeniowym na Wydarzenie, w szczególności data urodzenia; (7) informacje, w jakich kursach, zajęciach lub wydarzeniach brałem/am udział.
  2. Administrator otrzymał powyższe dane ode mnie poprzez formularz na stronie internetowej wypełniany w związku z moim zgłoszeniem do udziału w Wydarzeniu– rejestracją na Wydarzenie.
  3. Administrator przetwarza moje dane osobowe na podstawie mojej zgody, w celach związanych z moim udziałem w Wydarzeniu, a także dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z jego działalnością statutową. W razie wyrażenia zgody na kontaktowanie się ze mną i/lub otrzymywanie materiałów i informacji na temat działalności Administratora, Administrator przetwarza moje dane osobowe również w celu umożliwienia takich kontaktów oraz przesyłania materiałów i informacji.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest niezbędne, jeżeli chcę uczestniczyć w Wydarzeniu lub innych zajęciach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora i/lub utrzymywać kontakt z Administratorem i/lub otrzymywać od Administratora materiały lub informacje dotyczące działalności Administratora.
  5. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 RODO. Dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w szczególności na tzw. profilowaniu, które mogłyby mieć wpływ na moją sytuację prawną lub wywoływać dla mnie inne podobnie istotne skutki. Moje dane osobowe są udostępniane przez Administratora podmiotom, które świadczą na jego rzecz potrzebne usługi, na przykład podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych umożliwiających komunikowanie się ze mną, w zakresie, jaki jest niezbędny do należytego wykonywania takich usług. Dane osobowe mogą zostać przekazane również organom publicznym, jeżeli Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.
  6. Dane osobowe potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z Wydarzeniem są przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej, ale nie dłużej niż 30 (trzydzieści) lat. Dane osobowe przekazane w celu umożliwienia kontaktu ze mną przez przedstawicieli Bhakti Marga i/lub otrzymywania materiałów i informacji dot. Bhakti Marga są przechowywane do czasu wycofania mojej zgody (rezygnacji z kontaktu i/lub otrzymywania materiałów i informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
  7. W dowolnym momencie mogę wycofać swą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zrezygnować z kontaktu z Bhakti Marga i/lub otrzymywania materiałów i informacji od Administratora poprzez email w tej sprawie przesłany na adres Administratora poland@bhaktimarga.org, pod tym adresem możliwy jest również kontakt z Administratorem w sprawach dot. moich danych osobowych (w odniesieniu do wszystkich wskazanych wyżej administratorów). W odniesieniu do moich danych osobowych mam prawo w każdym czasie: (1) żądania dostępu do tych danych i ich sprostowania, (2) żądania usunięcia tych danych, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, za wyjątkiem tych danych, które są potrzebne do wykonywania obowiązków prawnych Administratora oraz (3) wniesienia skargi do organu nadzorczego.