INFORMACJE PRAWNE (IMPRINT)

DANE PRAWNE OPERATORA STRONY
Operatorem tej strony internetowej, administratorem danych osobowych jej użytkowników oraz podmiotem świadczącym usługi za jej pośrednictwem jest Fundacja Bhakti Marga z siedzibą w Józefosławiu, fundacja prywatna wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod wskazanym niżej numerem KRS („Fundacja”).
Nr KRS: 0000314400.
Nr NIP: 1080008902.
Nr REGON: 14227792900000.
Aktualny skład Zarządu Fundacji oraz pozostałe aktualne dane prawne Fundacji dostępne są w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem: System EKRS (ms.gov.pl).

DANE KONTAKTOWE OPERATORA STRONY
Adres korespondencyjny: Fundacja Bhakti Marga, ul. Winorośli nr 3 lok. 1, 05-500 Józefosław, Piaseczno.
Adres poczty elektronicznej (e-mail): poland@bhaktimarga.pl
Ponadto kontakt z Fundacją możliwy jest przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie internetowej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie internetowej były prawdziwe, aktualne i dokładne oraz dokonujemy w tym celu zmian i uzupełnień treści strony, jednakże mogą następować błędy lub zmiany, które z przyczyn organizacyjnych nie zostaną na czas skorygowane lub uwzględnione. W związku z powyższym, Fundacja nie przyjmuje odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność informacji zawartych na tej stronie internetowej.
Ponadto, strona internetowa zawiera linki (odnośniki) do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, na których treść Fundacja nie ma wpływu. Te odnośniki umożliwiają tylko dostęp do treści dostarczanych przez strony trzecie, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą operatorzy odpowiednich stron internetowych. Dokonaliśmy wstępnego przeglądu powyższych treści, by ustalić, czy nie obejmują one elementów powodujących odpowiedzialność karną lub cywilną, jednak nie mamy obowiązku ich dalszego bieżącego monitorowania. W przypadku ustalenia, że powyższe treści zawierają elementy powodujące taką odpowiedzialność, odnośniki do nich na tej stronie zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, o ile będzie to technicznie możliwe. W związku z powyższym, Fundacja nie przyjmuje odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, których dotyczą odnośniki zawarte na tej stronie internetowej.
PRAWA AUTORSKIE
‎Projekt tej strony internetowej, a także wszelkie treści i materiały na niej zawarte, w tym ich poszczególne elementy, są chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności tekstów, obrazów i innych elementów graficznych, muzyki i innych elementów dźwiękowych, filmów i animacji, a także ich aranżacji na stronie internetowej. Ich zmiany, kopiowanie, wykorzystywanie, publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób bez uprzedniej zgody oraz odpowiedniego wskazania podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie, jest zakazane.

INFORMACJA O DAROWIZNACH
‎Zgodnie ze swym statutem Fundacja pozyskuje środki finansowe na prowadzenie swej działalności między innymi z darowizn osób chcących wspierać działalność Fundacji. Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Fundacja Bhakti Marga informuje, że w roku obrotowym od 1.01.2022 do 31.12.2022 Fundacja otrzymała darowizny od osób fizycznych w łącznej kwocie 91.734,44 zł. Powyższe darowizny zostały przekazane na cele statutowe Fundacji to jest zadania ze sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14) -17) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.